nieuws
index
contact
voorwaarden

INSCHRIJVEN EN BETALEN


Activiteiten van de Volksuniversiteit Castricum (VUcas) staan open voor iedereen vanaf 16 jaar. Er is geen speciale vooropleiding vereist. Naast het leerzame aspect zijn het sociaal contact en de gezelligheid belangrijke factoren.
Alle inschrijvingen vinden plaats via de administratie van de Volksuniversiteit. U kunt zich inschrijven voor een activiteit - cursus, film of culturele reis � door het invullen van het formulier op deze website of door middel van een inschrijfformulier dat u vindt in het programmaboekje. Let op dat u alle gevraagde gegevens invult, want onvolledig ingevulde formulieren kunnen niet in behandeling worden genomen.
Inschrijving is geen garantie voor plaatsing.
Alle inschrijvingen vinden plaats op volgorde van binnenkomst. Met de inschrijving verplicht u zich tot betaling van het volledige cursusgeld wanneer de activiteit doorgaat. Betaling van de cursus/film/reis vindt plaats door een ��nmalige machtiging. Dat wil zeggen dat u via het inschrijfformulier de Volksuniversiteit Castricum machtigt om het verschuldigde bedrag van het door u aangegeven rekeningnummer af te schrijven. Pas na betaling is uw inschrijving definitief.
U ontvangt als bewijs van inschrijving en betaling een cursuskaart die u bij de activiteiten dient te tonen.
Na het Open Huis of kort voor de start van een cursus wordt beslist of een cursus door kan gaan en how to get rid of moles in yard. Uw aanmelding kan daarbij doorslaggevend zijn, dus meldt u zich tijdig aan. Het bestuur houdt zich het recht voor om dag, tijd of plaats te wijzigen indien dit noodzakelijk is. De vermelding op de cursuskaart is beslissend, ook als het in het programmaboekje anders is aangegeven.AANSPRAKELIJKHEIDAlle door de Volksuniversiteit gepubliceerde prijzen en data zijn onder voorbehoud van kennelijke foutieve vermeldingen. Data en prijzen kunnen door de Volksuniversiteit worden aangepast.
Het bestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen en/of eigendommen, noch voor vermissing van persoonlijke goederen, door welke oorzaak dan ook ontstaan tijdens de door de Volksuniversiteit Castricum georganiseerde activiteiten.ANNULERING EN RESTITUTIE


Cursussen gaan door als een bepaald minimum aantal deelnemers is ingeschreven. Als dit minimum aantal niet wordt bereikt, heeft de Volksuniversiteit het recht de cursus te annuleren. De ingeschreven deelnemers ontvangen hierover bericht.

De ingeschreven deelnemers ontvangen tijdig bericht over doorgaan van een cursus. Het cursusgeld wordt pas ge�nd zodra duidelijk is dat de cursus doorgaat. Annulering is in principe niet mogelijk nadat het geld ge�ncasseerd is. Slechts bij hoge uitzondering wordt er gerestitueerd. Deze gevallen komen ter beoordeling van het bestuur.
Indien u verhinderd bent de cursus daadwerkelijk te volgen, kunt een vervanger zoeken. Hiervan dient u de Volksuniversiteit op de hoogte te stellen voor aanvang van de cursus.
Lessen die uitvallen worden in overleg met de cursisten ingehaald.
Boeken dient u zelf aan te schaffen, tenzij anders vermeld. Wacht u met het kopen van boeken tot u zeker weet dat de cursus doorgaat. De kosten voor stencils en andere materialen worden rechtstreeks aan de docent betaald, tenzij anders vermeld.
Activiteiten aan de Volksuniversiteit worden uitgevoerd door deskundige docenten. De Volksuniversiteit Castricum leidt niet op voor een diploma, maar desgewenst kan er wel een getuigschrift worden uitgereikt als u de lessen regelmatig heeft bijgewoond.OVERIGE VOORWAARDENDe Volksuniversiteit Castricum doet haar uiterste best de activiteiten goed en zo veel mogelijk naar wens van de cursist te organiseren. Mocht de organisatie of de gang van zaken in de cursus daartoe aanleiding geven, dan kunt u schriftelijk een klacht indienen bij het bestuur van de Volksuniversiteit.